Primary Promo Area

Select Plus Flex

Select Plus Flex

 

Select Plus Flex 2

Select Plus Flex 2

OneTouch Select® Plus

OneTouch Select® Plus

 

Delica

Delica

 

Batch 11 promo_WDD

Batch 11 promo_WDD

 

Latest Articles for Globallllllll Home Page

Wiedza o cukrzycy

Porady dotyczące podróżowania

Cukrzyca nie musi oznacza e nie mo esz podró owa Odpowiednie zaplanowanie wyjazdu przygotuje Ci fizycznie i psychicznie i pozwoli Ci w pe ni skorzysta z podró y bez szkody dla Twojego stanu Przed podró Dostosuj swój schemat leczenia do podró y wspólnie ze swoim lekarzem gdy konieczna mo e ... Czytaj dalej

Wiedza o cukrzycy

Jakie są powikłania cukrzycy?

Poni ej zostan przedstawione najcz ciej wyst puj ce powik ania zwi zane z cukrzyc Utrzymanie st enia glukozy we krwi na poziomie mo liwie jak najbardziej zbli onym do warto ci prawid owych wraz z systematycznym poddawaniem si kontrolnym badaniom lekarskim i badaniom krwi mo e opó ni wyst ... Czytaj dalej

Wiedza o cukrzycy

Kto jest obciążony ryzykiem rozwoju cukrzycy?

Cukrzyca typu 1 Stopniowo zwi ksza si liczba osób u których rozwija si cukrzyca typu 1 Przyczyny tego zjawiska nadal pozostaj niejasne lecz mo e to by spowodowane negatywnymi zmianami w rodowisku i lub zaka eniami wirusowymi Choroba ta mo e wyst powa u osób w ró nym wieku lecz ... Czytaj dalej

Wiedza o cukrzycy

Jakie są oznaki i objawy cukrzycy?

Cukrzyca typu 1 Cukrzyca typu 1 cz sto rozwija si w sposób nag y i mo e powodowa objawy takie jak zwi kszone pragnienie i sucho w ustach cz ste oddawanie moczu brak energii zm czenie senno wzmo one aknienie nag y spadek masy cia a niewyra ne widzenie Cukrzyca ... Czytaj dalej